Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Provinciaal Belang Fryslân

Nieuwe senator Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

In 2019 heb ik deelgenomen aan de verkiezing voor het lidmaatschap voor de Eerste Kamer van de Staten Generaal op de kieslijst van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

De OSF is een platform van provinciale partijen in Nederland en heeft sinds 1999  een zetel in de Eerste Kamer. Deze zetel wordt sinds 2019 ingevuld door Gerben Gerbrandy.
Hij kondigde in december aan te stoppen met zijn werkzaamheden. Als nummer 2 op de verkiezingslijst ben ik zijn eerst aangewezen opvolger.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer betreft een parttime functie, voornamelijk wekelijks geconcentreerd op dinsdagmiddag en -avond.
Dit conflicteert met mijn huidige werkzaamheden als wethouder aangezien het College in de gemeente Sittard-Geleen op dinsdag vergadert.

Na uitgebreide afweging van de alternatieven, het consulteren van collega’s, coalitiegenoten en overleg binnen de Stadspartij neem ik het volgende besluit:

  1. Aanvaarden van het lidmaatschap van de 1e Kamer per 19-1-2021
  2. Aftreden als wethouder van Sittard-Geleen.

In de 1e Kamer zal ik mij namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) gaan inzetten voor de belangen van gemeenten en provincies in Nederland.
Deze worden geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging, waardoor lokale bestuurders vrijwel niet meer in staat zijn basisvoorzieningen zoals bibliotheken, |
welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen in stand te houden.

De OSF zal elk wetsvoorstel met consequenties voor lagere overheden zorgvuldig toetsen en waar nodig aandringen op bijsturing, zodat de positie van gemeenten
en provincies zal verbeteren.

De lokale partijen in Nederland bezetten zo’n 33% van alle raadszetels in Nederland. Het platform van de OSF vertegenwoordigt daarmee de grootste lokale politieke
stroming in Nederland en zal de stem van de onafhankelijke politieke partijen in de 1e Kamer laten doorklinken.

Ik beschouw dit als een belangrijke nieuwe uitdaging, maar ook als een eer om mij hiervoor in de toekomst te kunnen inzetten.

Sinds de start in februari 2020 heeft het nieuwe College in Sittard-Geleen versnelling kunnen aanbrengen in de afwikkeling van een aantal belangrijke langlopende dossiers
zoals de realisatie van een vaste trainingsaccommodatie voor Fortuna Sittard bij het Anker in Born, de privatisering van de exploitatie van het Tom Dumoulin Bike Parc aan
wielerclub de Bergklimmers, de structurele verlaging van parkeertarieven in Sittard-Geleen en de vernieuwbouw van Glanerbrook tot centrale zwem- en schaatsvoorziening
in de Euregio.

Veel energie is gestoken in stabilisering van de gemeentelijke financiën. Dit leidde tot een hernieuwd sluitende meerjarenbegroting met een voor Sittard-Geleen zeer ambitieus
exploitatie- en investeringsprogramma  met meerjarige Provinciale goedkeuring. Onderdeel van deze  meerjarenbegroting is de zeer noodzakelijke verhoging van het
beheer- en onderhoudsniveau van de woon- en leefomgeving.

Ik dank iedereen voor het vertrouwen, de steun en de support die ik als wethouder heb ondervonden.

Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van het Collegeteam, dat nog veel gaat bereiken voor Sittard-Geleen.
Ook dank ik de leden van Gemeenteraad en de coalitiepartijen voor de prettige samenwerking.

Ik vertrouw er op dat ik in mijn werk als Kamerlid met steun van alle lokale en regionale partijen de stem van de onafhankelijke politiek in Nederland sterk kan laten horen.

Ton Raven

Onafhankelijke politiek wordt ook belangrijker in de Eerste Kamer

woensdag 6 maart 2019

Recente peilingen laten zien dat de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) haar huidige zetel in de Eerste Kamer verdubbelt. Met twee zetels wordt de rol van de onafhankelijke politiek belangijker. Er is zelfs zicht op drie zetels. De insteek van de aangesloten partijen van het OSF platform is om het belang van de provincie voorop te zetten. Het gaat op 20 maart niet om de Eerste Kamer, maar om het Provinciebestuur.

Elke stem telt
Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten telt natuurlijk elke stem. Iedereen die stemt doet dat met dezelfde ‘waarde’. De meeste stemmen voor een bepaalde partij betekent automatische de meeste zetels.

De kracht van de onafhankelijke politiek bleek vooral tijdens de vorige verkiezingen (voor de gemeenteraden), waarbij maar liefst 34% van de kiezers op een lokale partij stemde. Daarmee zou je de onafhankelijke politiek dus de grootste politieke stroming van Nederland kunnen noemen.

De Statenleden die straks gekozen worden mogen op hun beurt bepalen wie er in de Eerste Kamer een zetel mag innemen. Dat noemen we getrapte of indirecte verkiezingen.. Daar komt dus geen burger aan te pas.

In de praktijk stemmen de leden van provinciale staten allemaal op hun eigen partij. Daarom lijkt de uitkomst van de verkiezingen van de Eerste Kamer ook al duidelijk als de uitslagen van de Provinciale Staten openbaar worden.

OSF
De OSF is een platform dat is opgericht op 22 maart 1999. Sindsdien is de OSF vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, momenteel met één zetel in de Senaat.

Op 20 maart doen de volgende leden van de OSF mee aan de verkiezingen
– Ouderen Partij Noord-Holland
– Lokale Partijen Zuid-Holland
– Partij voor Zeeland
– U26 gemeenten (Utrecht)
– Lokaal Brabant
– Lokaal-Limburg
– Lokale Partijen Gelderland
– Sterk Lokaal (Drenthe)
– Groninger Belang
– Fryske Nasjonale Partij
– Provinciaal Belang Fryslân

꧁꧂

Dorpen gebaat bij welstandsvrije bouw

De Provincie bepaalt het aantal kavels voor de woningbouw, de zogenoemde contingenten. Veelal wordt hierbij geen goede balans gevonden tussen vraag en aanbod. Helaas worden er vaak alleen contingenten beschikbaar gesteld voor de steden en grote kernen.

Er zou echter ook in de kleinere kernen gebouwd moeten worden in de vorm van starterswoningen en levensloopbestendige woningen voor zowel jong als oud.

Bewoners in de kleine(re) kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier in de kleinere dorpen, maar verdwijnen ook de bushaltes, de winkels, de scholen, de pinautomaten, de huisartsen etc. We moeten bij het bouwen van woningen meer rekening houden met de werkelijke behoefte.  Daarbij kan het bouwen worden gestimuleerd door bij het toekennen van contingenten een aantal extra woningen toe te kennen onder de voorwaarde dat deze worden toegewezen aan de kleinere kernen. De Provincie kan hierin sturen en stimuleren.

Met de afstand van wonen naar werk hoeft de laatste jaren ook steeds minder rekening te worden gehouden. Momenteel is de gemiddelde afstand om naar het werk te komen rond de 22 km. Veel mensen vinden het zelfs heel acceptabel als ze zeventig tot negentig minuten per dag onderweg zijn om op hun werk te komen. Hier staat het landelijk wonen als compensatie tegenover. De mensen vinden hierin zelf wel hun balans.

Wellicht levert het welstandsvrij bouwen (zonder dat wordt getoetst aan de Welstandsnota en zonder raadpleging van de welstandscommissie), een grotere interesse bij de mensen op om in de diverse dorpen te mogen bouwen. Welstandsvrij is uiteraard niet regelloos. De bouwplannen moeten wel passen binnen het betreffende bestemmingsplan, de beheer verordeningen en het wettelijk bouwbesluit. Plaatsen waar dit al wordt toegepast hebben hier goede ervaringen mee. Dit is gemeentelijk beleid. Belangrijk is dat er wel voldoende contingenten zijn om te bebouwen.

De Provincie moet kiezen voor een toekomstvisie op basis van demografische omstandigheden, veranderende wensen van woningzoekenden, de visies van gemeenten en zo weinig mogelijk beperkingen. Je moet heel goed kijken naar de lokale situaties. Daarom spelen gemeenten een bepalende rol en niet de Provincie, dus gebaseerd op initiatieven van onderop. De Provincie moet zich voegen naar de wensen van die gemeenten. Het grote voordeel is dat Fryslân dan groeit qua inwoners. En dat is weer goed voor de werkgelegenheid, het in stand kunnen houden van de voorzieningen, de levendigheid et cetera.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân – 6 maart 2019

 

꧁꧂

Provinciaal Belang Fryslân trapt op de rem

Bestrijding klimaatverandering stap voor stap

Er is een cijfer dat niet vaak wordt genoemd, maar wel van uitermate grote betekenis is. En dat is 0,00003%. Dat is het percentage CO2 dat wereldwijd wordt bespaard als alle maatregelen van het zogenoemde ‘klimaatakkoord’ worden uitgevoerd, in ons land. Provinciaal Belang Fryslân onderkent het probleem rond de klimaatverandering, al maakt zij zich wel zorgen over de vele diverse meningen, wetenschappelijke uitkomsten, modellen en publieke opinies.

Het grote boven ons hoofd hangende zwaard van Damocles in de vorm van de miljarden kostende operatie doet Provinciaal Belang Fryslân huiveren, vooral omdat het lijkt dat de bevolking er voor moet opdraaien. En dat is wat voorkomen moet worden.  Een Fryslân dat grotendeels bedekt is met zonnepanelen. Een eeuwenoud landschap dat ontsierd wordt door talloze windmolens van ongekende hoogte. Een gigantische operatie om gasloos te worden waarvan de kosten nog niet bij benadering zijn vastgesteld. Wie de media leest en beluistert ziet door de bomen het bos niet meer. Kunnen we de klimaatverandering wel in zo’n korte tijd beheersen? Is het ook niet nodig een fundamentele wijziging van productiemethoden toe te passen? Of initiatieven geldelijk te ondersteunen, die ervoor zorgen dat plastics uit andere bronnen worden gemaakt dan olie? Andere soorten voedsel verzinnen, minder vlees, vis en kip? Niet meer voedsel de hele wereld overslepen om buiten het seizoen aardbeien te eten of sperziebonen in de winter. Zomaar een paar voorbeelden.

Oplopende kosten voor energie, mensen met inkomens op bijstandsniveau voor grote problemen stellen en de onmogelijkheid (vooroorlogse) woningen energieneutraal te maken.  Provinciaal Belang Fryslân houdt zijn hart vast. Een hart dat klopt voor Fryslân, en dat niet graag ziet dat de mienskip de klappen krijgt, die nu in het verschiet liggen. Zij maken  zich grote zorgen over het feit dat er nog zoveel onduidelijk is en dat er zo weinig tijd schijnt te zijn.

Kortom, Provinciaal Belang Fryslân trapt op de rem om een veel zorgvuldiger plan te maken, met alle details, eerlijke kostentoedeling, burgerparticipatie en een groot draagvlak. Zij vindt dat de provincie dat ook moet doen. Het is een prioriteit, maar wel eentje die alle bestuurskracht en een geweldige vorm van samenwerking met de gemeenten vereist. Een situatie waar de lokale component van Provinciaal Belang Fryslân uitstekend van pas komt.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân

꧁꧂

 

De Provincie moet volop inzetten op toerisme en recreatie

Het is Provinciaal Belang Fryslân al jaar en dag een doorn in het oog dat (cultuur)toerisme en recreatie niet nummer 1 is in onze provincie. De marketingcommunicatie kan veel en veel  beter. En ook de ontwikkeling van (cultuur) toeristische en recreatieve mogelijkheden blijft ver achter bij wat nodig is. Er wordt steeds gewezen naar ondernemers. Die cocon van de provinciale wetmatigheden moet worden doorbroken. De provincie moet juist initiatief tonen, mogelijkheden scheppen en een helpende hand uitsteken naar (startende) ondernemers. Ook financieel.  

Werkgelegenheid is al jaar en dag een zorg voor de politiek. Een goede werkplek waar mensen met plezier naar toe gaan en hun boterham verdienen, is uitermate belangrijk. Fryslân is van oudsher een agrarische provincie naast industrie en dienstverlening. Maar deze economische activiteiten staan onder druk. Mede door toenemende automatisering en efficiency. Dat betekent dat ook de werkgelegenheid in deze sectoren afneemt. Dus moet worden gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid of uitbreiding. En dat kan heel goed door toerisme en recreatie.

Drie miljoen

De provincie Fryslân kent een gevarieerde landschappelijke uitstraling waar mensen heel  goed plezierig kunnen verblijven. Vooral nu in toenemende mate ouderen regelmatig op pad gaan om te recreëren. En het aantal neemt alleen maar toe. Er zijn op dit moment al meer dan 3 miljoen mensen boven de 65 jaar in Nederland. Veel jonge gezinnen zoeken ook vertier in eigen land, en waarom niet in onze mooie provincie.

Daarom moet de provincie van verdere ontwikkeling van het (cultuur) toerisme en recreatie een prioriteit maken. Het is een industrie die niet last heeft van robotisering of efficiënte bedrijfsvoering. Immers, het is puur mensenwerk. Daarbij moet meer dan nu worden ingezet op promotie, en niet alleen voor het merengebied, maar ook voor de oostkant grenzend aan Drenthe, het noorden met prachtige vergezichten en Gaasterland.  En niet te vergeten de reclame in het buitenland. Belgen komen graag naar Friesland om maar een voorbeeld te noemen. En die communicatie gebeurt lang niet goed genoeg. Bovendien moeten gemeenten er nauw bij betrokken worden.

Verder moeten de toeristische vaarroutes sterk worden verbeterd. Er moeten brede fietspaden komen voor de veiligheid van fietser en wandelaar. Dus zorgen voor de mogelijkheid dat e-bikes elkaar en anderen veilig kunnen passeren. Lokale partijen verenigd in Provinciaal Belang Fryslân willen dus dat er volop wordt ingezet op toerisme en recreatie.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân

꧁꧂

 

29 januari 2019

Wees zuinig op wat je hebt!

Er worden momenteel allerlei plannen gemaakt, waarbij het lijkt alsof we een nieuw stuk grondgebied in Nederland hebben ontdekt. Eerst werd gedacht dat het wel goed zou zijn om een wind(molen)park aan te gaan leggen, momenteel wordt gedacht dat het wel goed is om een zandwinningslocatie te laten exploiteren. Maar we hebben het hier niet over een toevallig ontdekt stukje Nederland, maar over een bestaand stuk uniek gebied, te weten het IJsselmeer. Een stuk beschermd natuurgebied op basis van zowel Europese als nationale wet- en regelgeving. Een gebied met een enorme toegevoegde waarde voor de natuur, de inwoners en de recreatie.

De hierboven genoemde zandwinning zal een oppervlakte van 200 hectare in beslag nemen (vergelijkbaar met ruwweg 400 voetbalvelden!). Voor de watervogels een bedreiging voor de voedselvoorziening, voor de drinkwatervoorziening wellicht een kwaliteitsverlies met alle gevolgen van dien. En wat te denken van een periode van 30 (zegge: dertig) jaar lang waarin het niet meer volledig donker wordt in dat gedeelte van de natuur?

Het is toch onvoorstelbaar dat de Provincie Fryslân, lees: de coalitie van CDA, VVD, SP en FNP de bezwaren in een door Natuurmonumenten ingediende zienswijze hierover klakkeloos naast zich neer heeft gelegd.

Provinciaal Belang Fryslân is hier duidelijk in. Bij de toepassing van nieuwe energiebronnen, maar ook bij het uitbreiden of aanleggen van nieuwe gas-, zout- en zandwingebieden mag het historische Friese landschap en de natuurlijke omgeving niet worden aangetast.

En, zoals bij alle standpunten van Provinciaal Belang Fryslân, deze zijn zowel vóór als na de verkiezingen hetzelfde.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân

 

 

꧁꧂

Gemeentebelangen Noardeast Fryslân presenteert zich op 12 mei 2018

De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland worden per 1 januari 2019 samengevoegd tot één gemeente, NOARDEAST FRYSLÂN
Algemeen Belang Dongeradeel gaat daarom per 1 januari 2019 met Gemeente Belangen Ferwerderadeel en sympathisanten uit Kollumerland verder als Gemeentebelangen Noardeast Fryslân.
In november 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Drie gemeente worden één. Burgemeester Bilker van Kollumerland ontving de nieuwe partij zaterdag 12 mei op zijn grondgebied. De partij kwam per Skûtsje De Noarderling uit Dokkum aan in Kollum. Bestuursleden van Provinciaal Belang Fryslân waren hierbij aanwezig. Wethouder Braaksma van ABD en raadslid Van der Lep van GB Ferwerderadeel presenteerden hem als eerste het nieuwe logo van de partij. Burgemeester Bilker zette zijn handtekening hierop. De nieuwe partij zal zich ook nog presenteren bij burgemeester Waanders van Dongeradeel en burgemeester Van den Berg van Ferwerderadeel. Ook zij worden gevraagd een handtekening op de afbeelding van het nieuwe logo te zetten. Dit is een mooi document voor de historie. Met weemoed wordt er dit jaar afscheid genomen van de 3 vertrouwde gemeenten. Gemeentebelangen Noardeast Fryslân ziet toekomst in de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân en gaat de belangen van al haar inwoners behartigen.

 

 

Dag van de Lokale Democratie.
Op vrijdag 17 november jl. hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van Provinciaal Belang Fryslân in Nieuwegein de dag van de lokale democratie bijgewoond. Vanuit heel Nederland waren er lokale – en regionale bestuurders van politieke partijen. Je kon meedoen in debatten, lezingen bijwonen en deelnemen aan workshops. Provinciaal Belang Fryslân heeft deelgenomen aan de workshops:
Right to Challenge: echt een uitdaging! Het ging over het recht van bewoners  om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen.
Herindeling en kernendemocratie: herindeling, blijft alles bij die ene gemeenteraad of kun je werken aan nieuwe vormen van kernendemocratie en
Hoe kun je als raadsleden en bestuurders lokaal verbindend besturen? Deze workshop was gebaseerd op de theorie en door de wetenschap (Nyenrode)gehanteerde praktische handvaten
en de lezing/debat over:
Lokale politieke partijen (een gesprek/debat over de lokale politieke partijen en de dynamiek die zij teweeg brengen. Wat doen zij anders en wat betekent dat voor de lokale democratie?
Wij vonden het een leerzame en inspirerende dag.