Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Provinciaal Belang Fryslân

 

TRAINING LEDEN, RAADSLEDEN, WETHOUDERS VAN ONAFHANKELIJKE LOKALE PARTIJEN

 

 

Op 1 februari 2020 heeft Provinciaal Belang Fryslân in samenwerking met Kennispunt Lokale Politieke Partijen (nu nog een onderdeel van Prodemos, Den Haag) een training georganiseerd voor onafhankelijke lokale partijen in de Annage te Earnewâld. Er was veel belangstelling voor, zodat de groep in tweeën moest worden gesplitst. De training werd gegeven door Anne Graumans en Renske Keur. Ook onafhankelijke lokale partijen hebben scholing nodig. Het Kennispunt probeert dit jaar minstens 50 trainingen te geven in het land over diverse onderwerpen. Om op de hoogte te blijven kunnen leden van lokale partijen zich abonneren op hun Nieuwsbrief via www.lokalepolitiekepartijen.nl/nieuwsbrieven/

Het onderwerp van de training in Earnewâld was communicatie en ledenwerving. De training was interactief en mede daardoor zeer leerzaam. Leden en vrijwilligers zijn onmisbaar voor iedere politieke partij. Ze zorgen voor een financiële basis, betrokkenheid en goede ideeën. Belangrijk is ook om te weten welke communicatiekanalen een lokale partij kan inzetten om de leden/sympathisanten  bij de partij te betrekken. De trainers, maar ook de collega partijen gaven allerlei handige tips over online communicatie b.v.

Na de training was er gelegenheid om met Peter den Oudsten uit het expertiseteam lokale politieke partijen van de VNG van gedachten te wisselen. De lokale partijen in de gemeenteraad maken gezamenlijk bijna 1/3 deel van het democratische bestel uit. Hier kan de Haagse politiek niet meer omheen. De lokale politiek zou een groter podium moeten krijgen. De regionale provincies kunnen gezamenlijk net 1 zetel kiezen in de Eerste Kamer. Gerben Gerbrandy is senator voor de OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie. In de tweede kamer dringt de lokale stem nauwelijks door.  Het expertiseteam van de VNG onderzoekt hoe dit beter kan.

Tip: koester de diversiteit, maar werk samen als onafhankelijke lokale partijen om een goede positie te krijgen. Stap dan even over je verschillen heen. Het gaat om het doel. Ester Verhage, wethouder van Ooststellingwerf voor Ooststellingwerfsbelang noemde als voorbeeld de problemen rond de laagvliegroute. We kunnen dan gezamenlijk reageren naar Den Haag toe.

Het expertiseteam onderzoekt hoe de lokale politiek een betere ingang kan krijgen in de tweede en eerste kamer, maar ook betere scholing (nu mogelijk via Het Kennispunt). Landelijke partijen kunnen gebruik maken van Wetenschappelijke Bureaus. Is dat ook mogelijk voor lokale partijen. Den Oudste meldt, dat het nu ook al mogelijk is voor lokale partijen om vragen te stellen aan de VNG. (Eenvoudige gemeentelijke vragen stelt de partij uiteraard aan de ambtenaren van de eigen gemeente.) Het expertiseteam constateert dat er een informatie achterstand is bij lokale partijen voor wat betreft informatie uit Den Haag. Een lobbyist voor de onafhankelijke politieke partijen zou een mogelijkheid zijn.

Ook werd nog gesproken over de Wet Financiering Politieke Partijen. Er is 27 miljoen beschikbaar voor de landelijke partijen. Ook de onafhankelijke lokale partijen zouden hier in mee moeten kunnen delen. Een oplossing is nog niet bekend. Dit duurt allemaal erg lang.

 

 

 

Ondernemers in de kou?

13 maart 2019

Deze week vond in Leeuwarden het Friese Ondernemersdebat plaats. Twaalf van de zestien partijen vaardigden hun lijsttrekker of andere kandidaat af en er waren ongeveer twintig belangstellenden. Hebben de ondernemers ook al geen vertrouwen meer in de politiek? Ik kan me er wel iets bij voorstellen.

Provinciaal Belang Fryslân vindt dat de ondernemers, het midden- en kleinbedrijf maar ook de agrariërs de aorta van onze economie zijn. Dit hoeft verder geen betoog. Stelt u zich eens voor dat we alles zelf moesten bouwen, verbouwen, repareren etc.

Zeer opvallend en met veel verbazing heb ik de beantwoording van de meeste partijen op een vraag in de stemwijzer gelezen. De vraag luidde: “Als provincie enkel samenwerken met duurzame bedrijven.” Als antwoord kon “eens” of “oneens” worden aangegeven. Maar liefst 12 van de 15 partijen hebben hier “eens” op geantwoord.

Slechts drie partijen, waaronder Provinciaal Belang Fryslân, zijn het met deze stelling niet eens en wel om een paar redenen. Ten eerste moet de Provincie nog 8 tot 10 miljoen investeren voor ze zelf duurzaam zijn (!) en ten tweede sluit je hiermee bij voorbaat een hoop (kleine) ondernemers uit. Wie van de kleine ondernemers kan het zich veroorloven om een vermogen uit te geven om zich duurzaam bedrijf te mogen noemen? Ik laat gemakshalve nog maar even in het midden hoe de controle zal zijn om te bepalen of je je bedrijf duurzaam mag noemen. Komt er een Provinciaal keuringsinstituut? Hoe worden de duurzaamheidseisen vastgesteld en door wie?

Een aantal partijen geeft in de toelichting op de stelling in de stemwijzer wel aan dat de Provincie het goede voorbeeld moet geven. Trekken we dan niet een te grote broek aan om, voordat we de zaakjes zelf op orde hebben, te hoge eisen te gaan stellen aan ondernemend Friesland? Eén van de partijen die het met eerdergenoemde stelling eens was, gaf mij eerder vorige week desgevraagd al als antwoord dat het zo’n vaart niet zou lopen omdat hij dacht, nou hij wist het eigenlijk wel zeker, dat de ondernemingen er allemaal al mee bezig zijn om hun bedrijf duurzaam te maken of zelfs al zijn. Wellicht verre familie van de gebroeders Grimm, maar ja het is verkiezingstijd, toch?

Wat zou er omgekeerd gebeuren als bijvoorbeeld het Rijk, of dichter bij huis de diverse gemeentes en inwoners van Friesland, zouden zeggen dat ze alleen nog willen samenwerken met Provincies die duurzaam zijn?

Rinus Buising

Lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân

 

 

Ondernemersklimaat moet beter

Hoe je het ook wendt of keert, zonder goede ondernemers kan een maatschappij niet functioneren. Daarom moet er alles aan worden gedaan om de ondernemers zo goed mogelijk hun bedrijf te kunnen laten uitvoeren. Het is de taak van de overheid om de ondernemers te faciliteren in vestigingsplaatsen, vestigingsvergunningen en wat nog belangrijker is een goed en gezond vestigingsklimaat.

Om het vestigen in Friesland zo aantrekkelijk mogelijk te maken moet worden begonnen met het versoepelen van de vestigingseisen. Waar mogelijk moet een financiële stimulering  worden geboden als de ondernemer zijn bedrijf duurzaam gaat opzetten met gebruikmaking van circulaire processen. Waarom moet er maanden gewacht worden op een vergunning als op korte termijn al kan worden overzien dat er aan de eisen wordt voldaan? Waarom moet het verlenen van een vergunning gepaard gaan met (te) hoge leges?

Provinciaal Belang Fryslân heeft korte lijntjes met de dagelijkse praktijk omdat haar leden als lokale, onafhankelijk partijen vertegenwoordigd zijn in de diverse gemeenten. Zij weten hierdoor exact wat er speelt. Dit geluid kan na 20 maart 2019 ook worden gehoord op het Provinciehuis. En wat is het mooi om te zien dat de toename van bedrijven in de diverse gemeenten ook direct leidt tot een toename van de werkgelegenheid.

U snapt het al, toename van werkgelegenheid leidt weer tot meer vraag naar (sociale) woningbouw, tot toename van de bevolking, het in stand kunnen houden van diverse voorzieningen als winkels, scholen, bushaltes, culturele activiteiten, verenigingen et cetera.

Friesland is een uitstekende provincie om er te wonen, te recreëren en vooral er te werken. Dit kan niet vaak genoeg naar voren worden gebracht. En als we wat meer zaken gaan doen met de lokale ondernemers neemt de animo van ondernemers om zich hier te vestigen of hun bedrijf te blijven uitoefenen toe. Hier kunnen we als inwoners een hoop aan doen, maar zeker de overheid door het aanbesteden of uit laten voeren van werkzaamheden in de eigen regio.

 

 

Onafhankelijke politiek wordt ook belangrijker in de Eerste Kamer

woensdag 6 maart 2019

Recente peilingen laten zien dat de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) haar huidige zetel in de Eerste Kamer verdubbelt. Met twee zetels wordt de rol van de onafhankelijke politiek belangijker. Er is zelfs zicht op drie zetels. De insteek van de aangesloten partijen van het OSF platform is om het belang van de provincie voorop te zetten. Het gaat op 20 maart niet om de Eerste Kamer, maar om het Provinciebestuur.

Elke stem telt
Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten telt natuurlijk elke stem. Iedereen die stemt doet dat met dezelfde ‘waarde’. De meeste stemmen voor een bepaalde partij betekent automatische de meeste zetels.

De kracht van de onafhankelijke politiek bleek vooral tijdens de vorige verkiezingen (voor de gemeenteraden), waarbij maar liefst 34% van de kiezers op een lokale partij stemde. Daarmee zou je de onafhankelijke politiek dus de grootste politieke stroming van Nederland kunnen noemen.

De Statenleden die straks gekozen worden mogen op hun beurt bepalen wie er in de Eerste Kamer een zetel mag innemen. Dat noemen we getrapte of indirecte verkiezingen.. Daar komt dus geen burger aan te pas.

In de praktijk stemmen de leden van provinciale staten allemaal op hun eigen partij. Daarom lijkt de uitkomst van de verkiezingen van de Eerste Kamer ook al duidelijk als de uitslagen van de Provinciale Staten openbaar worden.

OSF
De OSF is een platform dat is opgericht op 22 maart 1999. Sindsdien is de OSF vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, momenteel met één zetel in de Senaat.

Op 20 maart doen de volgende leden van de OSF mee aan de verkiezingen
– Ouderen Partij Noord-Holland
– Lokale Partijen Zuid-Holland
– Partij voor Zeeland
– U26 gemeenten (Utrecht)
– Lokaal Brabant
– Lokaal-Limburg
– Lokale Partijen Gelderland
– Sterk Lokaal (Drenthe)
– Groninger Belang
– Fryske Nasjonale Partij
– Provinciaal Belang Fryslân

꧁꧂

Dorpen gebaat bij welstandsvrije bouw

De Provincie bepaalt het aantal kavels voor de woningbouw, de zogenoemde contingenten. Veelal wordt hierbij geen goede balans gevonden tussen vraag en aanbod. Helaas worden er vaak alleen contingenten beschikbaar gesteld voor de steden en grote kernen.

Er zou echter ook in de kleinere kernen gebouwd moeten worden in de vorm van starterswoningen en levensloopbestendige woningen voor zowel jong als oud.

Bewoners in de kleine(re) kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier in de kleinere dorpen, maar verdwijnen ook de bushaltes, de winkels, de scholen, de pinautomaten, de huisartsen etc. We moeten bij het bouwen van woningen meer rekening houden met de werkelijke behoefte.  Daarbij kan het bouwen worden gestimuleerd door bij het toekennen van contingenten een aantal extra woningen toe te kennen onder de voorwaarde dat deze worden toegewezen aan de kleinere kernen. De Provincie kan hierin sturen en stimuleren.

Met de afstand van wonen naar werk hoeft de laatste jaren ook steeds minder rekening te worden gehouden. Momenteel is de gemiddelde afstand om naar het werk te komen rond de 22 km. Veel mensen vinden het zelfs heel acceptabel als ze zeventig tot negentig minuten per dag onderweg zijn om op hun werk te komen. Hier staat het landelijk wonen als compensatie tegenover. De mensen vinden hierin zelf wel hun balans.

Wellicht levert het welstandsvrij bouwen (zonder dat wordt getoetst aan de Welstandsnota en zonder raadpleging van de welstandscommissie), een grotere interesse bij de mensen op om in de diverse dorpen te mogen bouwen. Welstandsvrij is uiteraard niet regelloos. De bouwplannen moeten wel passen binnen het betreffende bestemmingsplan, de beheer verordeningen en het wettelijk bouwbesluit. Plaatsen waar dit al wordt toegepast hebben hier goede ervaringen mee. Dit is gemeentelijk beleid. Belangrijk is dat er wel voldoende contingenten zijn om te bebouwen.

De Provincie moet kiezen voor een toekomstvisie op basis van demografische omstandigheden, veranderende wensen van woningzoekenden, de visies van gemeenten en zo weinig mogelijk beperkingen. Je moet heel goed kijken naar de lokale situaties. Daarom spelen gemeenten een bepalende rol en niet de Provincie, dus gebaseerd op initiatieven van onderop. De Provincie moet zich voegen naar de wensen van die gemeenten. Het grote voordeel is dat Fryslân dan groeit qua inwoners. En dat is weer goed voor de werkgelegenheid, het in stand kunnen houden van de voorzieningen, de levendigheid et cetera.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân – 6 maart 2019

 

꧁꧂

Provinciaal Belang Fryslân trapt op de rem

Bestrijding klimaatverandering stap voor stap

Er is een cijfer dat niet vaak wordt genoemd, maar wel van uitermate grote betekenis is. En dat is 0,00003%. Dat is het percentage CO2 dat wereldwijd wordt bespaard als alle maatregelen van het zogenoemde ‘klimaatakkoord’ worden uitgevoerd, in ons land. Provinciaal Belang Fryslân onderkent het probleem rond de klimaatverandering, al maakt zij zich wel zorgen over de vele diverse meningen, wetenschappelijke uitkomsten, modellen en publieke opinies.

Het grote boven ons hoofd hangende zwaard van Damocles in de vorm van de miljarden kostende operatie doet Provinciaal Belang Fryslân huiveren, vooral omdat het lijkt dat de bevolking er voor moet opdraaien. En dat is wat voorkomen moet worden.  Een Fryslân dat grotendeels bedekt is met zonnepanelen. Een eeuwenoud landschap dat ontsierd wordt door talloze windmolens van ongekende hoogte. Een gigantische operatie om gasloos te worden waarvan de kosten nog niet bij benadering zijn vastgesteld. Wie de media leest en beluistert ziet door de bomen het bos niet meer. Kunnen we de klimaatverandering wel in zo’n korte tijd beheersen? Is het ook niet nodig een fundamentele wijziging van productiemethoden toe te passen? Of initiatieven geldelijk te ondersteunen, die ervoor zorgen dat plastics uit andere bronnen worden gemaakt dan olie? Andere soorten voedsel verzinnen, minder vlees, vis en kip? Niet meer voedsel de hele wereld overslepen om buiten het seizoen aardbeien te eten of sperziebonen in de winter. Zomaar een paar voorbeelden.

Oplopende kosten voor energie, mensen met inkomens op bijstandsniveau voor grote problemen stellen en de onmogelijkheid (vooroorlogse) woningen energieneutraal te maken.  Provinciaal Belang Fryslân houdt zijn hart vast. Een hart dat klopt voor Fryslân, en dat niet graag ziet dat de mienskip de klappen krijgt, die nu in het verschiet liggen. Zij maken  zich grote zorgen over het feit dat er nog zoveel onduidelijk is en dat er zo weinig tijd schijnt te zijn.

Kortom, Provinciaal Belang Fryslân trapt op de rem om een veel zorgvuldiger plan te maken, met alle details, eerlijke kostentoedeling, burgerparticipatie en een groot draagvlak. Zij vindt dat de provincie dat ook moet doen. Het is een prioriteit, maar wel eentje die alle bestuurskracht en een geweldige vorm van samenwerking met de gemeenten vereist. Een situatie waar de lokale component van Provinciaal Belang Fryslân uitstekend van pas komt.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân

꧁꧂

 

De Provincie moet volop inzetten op toerisme en recreatie

Het is Provinciaal Belang Fryslân al jaar en dag een doorn in het oog dat (cultuur)toerisme en recreatie niet nummer 1 is in onze provincie. De marketingcommunicatie kan veel en veel  beter. En ook de ontwikkeling van (cultuur) toeristische en recreatieve mogelijkheden blijft ver achter bij wat nodig is. Er wordt steeds gewezen naar ondernemers. Die cocon van de provinciale wetmatigheden moet worden doorbroken. De provincie moet juist initiatief tonen, mogelijkheden scheppen en een helpende hand uitsteken naar (startende) ondernemers. Ook financieel.  

Werkgelegenheid is al jaar en dag een zorg voor de politiek. Een goede werkplek waar mensen met plezier naar toe gaan en hun boterham verdienen, is uitermate belangrijk. Fryslân is van oudsher een agrarische provincie naast industrie en dienstverlening. Maar deze economische activiteiten staan onder druk. Mede door toenemende automatisering en efficiency. Dat betekent dat ook de werkgelegenheid in deze sectoren afneemt. Dus moet worden gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid of uitbreiding. En dat kan heel goed door toerisme en recreatie.

Drie miljoen

De provincie Fryslân kent een gevarieerde landschappelijke uitstraling waar mensen heel  goed plezierig kunnen verblijven. Vooral nu in toenemende mate ouderen regelmatig op pad gaan om te recreëren. En het aantal neemt alleen maar toe. Er zijn op dit moment al meer dan 3 miljoen mensen boven de 65 jaar in Nederland. Veel jonge gezinnen zoeken ook vertier in eigen land, en waarom niet in onze mooie provincie.

Daarom moet de provincie van verdere ontwikkeling van het (cultuur) toerisme en recreatie een prioriteit maken. Het is een industrie die niet last heeft van robotisering of efficiënte bedrijfsvoering. Immers, het is puur mensenwerk. Daarbij moet meer dan nu worden ingezet op promotie, en niet alleen voor het merengebied, maar ook voor de oostkant grenzend aan Drenthe, het noorden met prachtige vergezichten en Gaasterland.  En niet te vergeten de reclame in het buitenland. Belgen komen graag naar Friesland om maar een voorbeeld te noemen. En die communicatie gebeurt lang niet goed genoeg. Bovendien moeten gemeenten er nauw bij betrokken worden.

Verder moeten de toeristische vaarroutes sterk worden verbeterd. Er moeten brede fietspaden komen voor de veiligheid van fietser en wandelaar. Dus zorgen voor de mogelijkheid dat e-bikes elkaar en anderen veilig kunnen passeren. Lokale partijen verenigd in Provinciaal Belang Fryslân willen dus dat er volop wordt ingezet op toerisme en recreatie.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân

꧁꧂

 

29 januari 2019

Wees zuinig op wat je hebt!

Er worden momenteel allerlei plannen gemaakt, waarbij het lijkt alsof we een nieuw stuk grondgebied in Nederland hebben ontdekt. Eerst werd gedacht dat het wel goed zou zijn om een wind(molen)park aan te gaan leggen, momenteel wordt gedacht dat het wel goed is om een zandwinningslocatie te laten exploiteren. Maar we hebben het hier niet over een toevallig ontdekt stukje Nederland, maar over een bestaand stuk uniek gebied, te weten het IJsselmeer. Een stuk beschermd natuurgebied op basis van zowel Europese als nationale wet- en regelgeving. Een gebied met een enorme toegevoegde waarde voor de natuur, de inwoners en de recreatie.

De hierboven genoemde zandwinning zal een oppervlakte van 200 hectare in beslag nemen (vergelijkbaar met ruwweg 400 voetbalvelden!). Voor de watervogels een bedreiging voor de voedselvoorziening, voor de drinkwatervoorziening wellicht een kwaliteitsverlies met alle gevolgen van dien. En wat te denken van een periode van 30 (zegge: dertig) jaar lang waarin het niet meer volledig donker wordt in dat gedeelte van de natuur?

Het is toch onvoorstelbaar dat de Provincie Fryslân, lees: de coalitie van CDA, VVD, SP en FNP de bezwaren in een door Natuurmonumenten ingediende zienswijze hierover klakkeloos naast zich neer heeft gelegd.

Provinciaal Belang Fryslân is hier duidelijk in. Bij de toepassing van nieuwe energiebronnen, maar ook bij het uitbreiden of aanleggen van nieuwe gas-, zout- en zandwingebieden mag het historische Friese landschap en de natuurlijke omgeving niet worden aangetast.

En, zoals bij alle standpunten van Provinciaal Belang Fryslân, deze zijn zowel vóór als na de verkiezingen hetzelfde.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân

 

 

꧁꧂

Gemeentebelangen Noardeast Fryslân presenteert zich op 12 mei 2018

De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland worden per 1 januari 2019 samengevoegd tot één gemeente, NOARDEAST FRYSLÂN
Algemeen Belang Dongeradeel gaat daarom per 1 januari 2019 met Gemeente Belangen Ferwerderadeel en sympathisanten uit Kollumerland verder als Gemeentebelangen Noardeast Fryslân.
In november 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Drie gemeente worden één. Burgemeester Bilker van Kollumerland ontving de nieuwe partij zaterdag 12 mei op zijn grondgebied. De partij kwam per Skûtsje De Noarderling uit Dokkum aan in Kollum. Bestuursleden van Provinciaal Belang Fryslân waren hierbij aanwezig. Wethouder Braaksma van ABD en raadslid Van der Lep van GB Ferwerderadeel presenteerden hem als eerste het nieuwe logo van de partij. Burgemeester Bilker zette zijn handtekening hierop. De nieuwe partij zal zich ook nog presenteren bij burgemeester Waanders van Dongeradeel en burgemeester Van den Berg van Ferwerderadeel. Ook zij worden gevraagd een handtekening op de afbeelding van het nieuwe logo te zetten. Dit is een mooi document voor de historie. Met weemoed wordt er dit jaar afscheid genomen van de 3 vertrouwde gemeenten. Gemeentebelangen Noardeast Fryslân ziet toekomst in de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân en gaat de belangen van al haar inwoners behartigen.

 

 

Dag van de Lokale Democratie.
Op vrijdag 17 november jl. hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van Provinciaal Belang Fryslân in Nieuwegein de dag van de lokale democratie bijgewoond. Vanuit heel Nederland waren er lokale – en regionale bestuurders van politieke partijen. Je kon meedoen in debatten, lezingen bijwonen en deelnemen aan workshops. Provinciaal Belang Fryslân heeft deelgenomen aan de workshops:
Right to Challenge: echt een uitdaging! Het ging over het recht van bewoners  om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen.
Herindeling en kernendemocratie: herindeling, blijft alles bij die ene gemeenteraad of kun je werken aan nieuwe vormen van kernendemocratie en
Hoe kun je als raadsleden en bestuurders lokaal verbindend besturen? Deze workshop was gebaseerd op de theorie en door de wetenschap (Nyenrode)gehanteerde praktische handvaten
en de lezing/debat over:
Lokale politieke partijen (een gesprek/debat over de lokale politieke partijen en de dynamiek die zij teweeg brengen. Wat doen zij anders en wat betekent dat voor de lokale democratie?
Wij vonden het een leerzame en inspirerende dag.