RINUS BUISING  –   TWIJZEL

LIJSTTREKKER

Nummer 1

Rinus vindt, dat de lokale partijen ook mee moeten kunnen beslissen in de Provinciale Staten. Nu beslissen anderen over belangrijke zaken in de gemeente. Maak de lokalen ook provincialen. Hij wil Provinciaal Belang Fryslân op de kaart zetten. Hij is pragmatisch en realistisch. Bij ingrijpende wijzigingen in hun leefomgeving moeten de inwoners vooraf worden gehoord.  Wij zijn er voor de inwoners en niet andersom.

Lokale politieke partijen, als haarvaten van de samenleving, horen in de Provinciale Staten een stem te hebben.

SANDRA DE JONG  –  DRACHTEN

ELP Smallingerland

Nummer 2

Sandra bemoeit zich al weer 8 jaar met de onafhankelijke politiek.  Zij vindt dat er wat moet veranderen in de provincie. Zij heeft gevoetbald en is moeder van 5 kinderen.

Provinciale politiek moet veel dichter bij de mensen staan!

AGE HARTSUIKER  –   HEERENVEEN

Heerenveen Lokaal

Nummer 3

Age zet zich al heel lang in voor de inwoners van zijn gemeente. Hij vindt, dat de provincie Fryslân ook de beeldende kunst in de nieuwe culturele basis-infrastructuur moet opnemen. Hij zet zich hiervoor in.

Museum Belvédère moet ondersteuning en waardering krijgen van de provincie.

 

INGRID DE VRIES  –  HARLINGEN

Harlinger Belang

Nummer 4

Ingrid wil graag vanuit eigen ervaring en contacten invulling geven aan de oplossing van problemen. Ze is vooral voor het bouwen van betaalbare en zo milieu vriendelijk mogelijke huizen. Ook de werkgelegenheid in de kleine kernen vindt ze belangrijk.

De veranderende omgeving toekomstgericht gestalte geven. 

PIETER BRAAKSMA  –  OOSTRUM

Gemeentebelangen Noardeast Fryslân

Nummer 5

Pieter zet zich al 14 jaar in voor de lokale politiek. Hij heeft net een herindeling meegemaakt en werkt met zijn partij aan de vormgeving van gemeente Noardeast Fryslân. Hij is ondernemer.

De vaarverbinding Holwerd-Dokkum-Dokkumer Nijesyl herstellen als toeristische route.

KEES ARENDZ  –   DRONRYP

Gemeentebelangen Waadhoeke

Nummer 6

Kees is raadslid en draait al lang mee in de onafhankelijke politiek. Hij vindt, dat de provincie veel beter moet luisteren naar haar inwoners, zoals bij de bouw van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp en bij het onnodig voor zich uitschuiven van de fietstunnel bij Marsum.

De Provincie moet luisteren naar de inwoners.

DINEKE TERPSTRA  –   KOOTSTERTILLE

Gemeentebelangen Achtkarspelen

Nummer 7

Dineke doet veel aan jeugdwerk en werkt op een sportschool. Zij wil dat de kernen leefbaar blijven.

Kernen leefbaar houden met voorzieningen en een goed leefmilieu

HANS DE VRIES  –  NOORDWOLDE

WeststellingwerfsBelang

Nummer 8

Hans is een groot voorstander van onafhankelijke politiek. Hij heeft zich hier jarenlang met succes voor ingezet.

Lokalen moeten vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten. 

DOUWE VAN DROGEN  –  DRACHTEN

ELP Smallingerland

Nummer 9

Douwe is werkzaam als financieel adviseur. Vanuit die achtergrond kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan discussies en besluitvorming.

Financiën blijvend op orde brengen en houden.

JELTSJE VAN DER SCHAAR  –  HEERENVEEN

Heerenveen Lokaal

Nummer 10

Jeltsje zet zich graag in voor de alle inwoners van de provincie. In haar vrijwilligerswerk heeft zij veel contact met mensen.

Heerenveen moet sportstad zijn en een nieuwe ijshockey hal krijgen.

JAN APPELDORN  –  MAKKUM

Lijst Semplonius

Nummer 11

Jan vindt, dat alle inwoners gehoord moeten worden in de politiek. Er is veel deskundigheid onder de mensen.

Gebruik de deskundigheid van de Friezen bij besluitvorming, met name op uitvoering. 

MIENT DOEK  –  APPELSCHA

StellingwerfPLUS

Nummer 12

Mient zet zich sinds 4 jaar in voor de belangen van de inwoners van zijn gemeente.  Dat wil hij ook doen voor de inwoners van Fryslân. Hij is een natuurliefhebber.

Het Friese natuurbeheer moet prioriteit hebben. 

JAN WIJNBERG  –  HOLLUM – AMELAND

Algemeen Belang Ameland

Nummer 13

Jan wil zich o.a.  inzetten voor de specifieke eilander vraagstukken. Deze moeten ook op de agenda komen van de provincie.

De eilanden moeten een aanspreekpunt hebben in de Provinciale Staten.

DOUWE HOMAN  –  HARLINGEN

Harlinger Belang

Nummer 14

Douwe is ongerust over de afvaloven in Harlingen. Hij vindt, dat de provincie controle moet blijven uitoefenen op de werking van de REC.

De afvaloven Harlingen mag geen schadelijke stoffen uitstoten.

JANNY VAN MIDLUM – WIERUM

Gemeentebelangen Noardeast Fryslân

Nummer 15

Janny  wil het kort en bondig samenvatten: “ik ben van mening, dat je wel wat mag doen voor de omgeving. De omgeving waar je leeft, woont en werkt”.

Samen werken aan een leefbare omgeving.

HOTZE VAN DIJK  –  DAMWÂLD

Gemeentebelangen Dantumadiel

Nummer 16

Hotze vindt, dat de provincie ook naar de inwoners moet luisteren als het om efficiënt openbaar vervoer gaat voor hun regio.

Samen met de inwoners efficiënt vervoer inrichten. 

YNTZE DE VRIES  –  DRACHTEN

ELP Smallingerland

Nummer 17

Ynze leidt al 8 jaar de fractie van de ELP. Vorig jaar werd de ELP verreweg de grootste partij.

Smallingerland promoten als technisch onderwijshart van Fryslân (innovatiecluster) 

TON MULDER  –   WOLVEGA

Blijf Stellingwarfs

Nummer 18

Ton is al 17 jaar raadslid. Hij vindt, dat de lokale partijen ook vanuit de provincie over de gemeenten moeten kunnen beslissen.

Meer aandacht voor de veiligheid van bewoners en weggebruikers

TAEKE VISSER  –   MODDERGAT

Gemeentebelangen Noardeast Fryslân

Nummer 19

Taeke vindt, dat voorzieningen als dienstverlening, openbaar vervoer, onderwijs e.d. goed bereikbaar moeten zijn en blijven.

Voor ALLE inwoners voorzieningen, dienstverlening, onderwijs en openbaar vervoer bereikbaar houden. 

SIERD DE BOER  –  APPELSCHA

Ooststellingwerfsbelang

Nummer 20

Sierd is o.a. 8 jaar wethouder geweest en heeft een schat aan ervaringen en contacten opgebouwd, ook binnen het provinciale veld.

Zonder lokale stem in de Provinciale Staten is deze monddood.

DOUWE VENEMA  –   BOLSWARD

Lijst Semplonius

Nummer 21

Douwe zet zich al jaren in voor de inwoners van zijn gemeente. De zorg en de energieparagraaf hebben zijn bijzondere aandacht.

De zorg voor mensen met een beperking en ouderen heeft  bijzondere aandacht nodig.

SIERD VEGELIN  –  SURHUISTERVEEN

Gemeentebelangen Achtkarspelen

Nummer 22

Sierd is van mening, dat elk voorstel of voornemen beoordeeld moet worden naar aard en inhoud. Hierbij kan de mening van de inwoners doorslaggevend zijn.

Het provinciale bestuur moet dichtbij zijn inwoners staan.

MARJAN SIJPERDA  –   DRACHTSTERCOMPAGNIE

ELP Smallingerland

Nummer 23

Marjan is een verbinder en wil graag vernieuwend werken. Zij kan conceptueel denken en kan anderen motiveren met humor gericht op het behalen van resultaten.

Resultaat gericht werken is het motto.

ANTON MELEIN  –   HEERENVEEN

Heerenveen Lokaal

Nummer 24

Anton helpt en begeleidt graag mensen om veranderingen in hun omgeving voor elkaar te krijgen.

Zonder lokalen geen onafhankelijke politiek.

GEERT SCHAAFSMA  –  DE WESTEREEN

Gemeentebelangen Dantumadiel

Nummer 25

Geert vindt het belangrijk, dat ook de ouderen mee kunnen praten. Zij hebben veel levenservaring.

Luisteren naar ouderen en ze betrekken bij besluitvorming die hen aangaat.

GATSO LAMSMA  –  DRACHTEN

ELP Smallingerland

Nummer 26

Gatso vindt, dat lokale en provinciale politiek onafhankelijk moet zijn. Hij zet zich al jaren in voor iedereen.

Lokale partijen garanderen onafhankelijke politiek.

MARCEL MOES  –  APPELSCHA

StellingwerfPLUS

Nummer 27

Marcel wil de lokale partijen een stem geven in het provincie bestuur. Tenslotte staan zij dichtbij de burgers. Zij vormen de publieke opinie die zo belangrijk is voor draagvlak.

Lokale partijen weten wat burgers willen en wat belangrijk is.

TOM HARTOG  –   WOLVEGA

WeststellingwerfsBelang

Nummer 28

Tom staat voor samenwerken en gewoon doen. Hij wil naar de inwoners een open, benaderbare en laagdrempelige Provinciale Staten creëren.

Ruimte maken voor initiatieven en de eigen kracht van de gemeenten koesteren.

LIESBETH TERPSTRA  –   FRANEKER

Gemeentebelangen Waadhoeke

Nummer 29

Liesbeth bemoeit zich al 25 jaar met de lokale en provinciale politiek. Zij vindt het belangrijk, dat de lokale partijen ook een stem hebben in de Provinciale Staten.

De provincie beslist over gemeentelijke projecten, daarom moet de stem van de lokalen in de Provinciale Staten. 

HENK DONGSTRA  –  OOSTERWOLDE

Ooststellingwerfsbelang

Nummer 30

Henk heeft een sterke voorkeur voor lokale politiek en zelfstandige gemeenten. De politiek hoort bij uitstek dichtbij zijn inwoners te staan.

Gemeenten moeten waar mogelijk samenwerken in plaats van samen gaan.

HERRE HOF  –   FRANEKER

Gemeentebelangen Waadhoeke

Nummer 31

Herre ziet dat de stijging van de zeespiegel door de opwarming van de aarde tot gevolg heeft, dat wij de dijken en de zeewering om Fryslân op hoogte en sterkte moeten houden.

We moeten veilig in Fryslân kunnen blijven wonen.

MAX DE HAAN  –   HARKEMA

Gemeentebelangen Achtkarspelen

Nummer 32

Max gaat voor Provinciaal Belang Fryslân, omdat de mienskip om je heen bepalend is voor de politiek die je voert. En daarom Provinciaal Belang Fryslân.

De MIENSKIP is het belangrijkst.