ANBI

Algemene informatie

Rechtsvorm: vereniging

Statutaire naam: Provinciaal Belang Fryslân

De vereniging is gevestigd te Franeker

Kamer van Koophandel nr.: 40005361

Fiscaalnr. 8157.83.358

Datum van oprichtingsakte: 23 mei 1992

Datum van laatste statutenwijziging: 23 november 2010

Activiteiten: politieke organisatie

Doelstelling

Provinciaal Belang Fryslân is een politieke partij, die opkomt voor de belangen van alle inwoners van de provincie Fryslân.

Provinciaal Belang Fryslân wil daarnaast de plaatselijke lokale partijen in de provincie Fryslân, ondersteunen en met elkaar in contact brengen. Door bijvoorbeeld actief bezig te zijn als een soort netwerk- en ontmoeting forum.

Provinciaal Belang Fryslân is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en wordt gevormd door een groot deel van de lokale gemeentelijke politieke partijen welke binnen de provincie Fryslân actief zijn.

De vereniging zet zich voor 100% in voor haar politieke doelstelling en heeft met haar activiteiten geen financieel winstoogmerk.

Provinciaal Belang Fryslân wil haar doelen bereiken via het versterken van de onafhankelijke lokale politiek, zodat de inwoners van Fryslân meer invloed krijgen op de lokale politieke besluitvorming

Organisatie

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden.  De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de penningmeester. De leden (lokale gemeentepartijen) betalen een jaarlijkse contributie, die bestaat uit een vast bedrag per partij en een bedrag per wethouder en/of raadslid welke de partij heeft in de lokale gemeenteraad. Er is een mogelijkheid om individueel lid te worden.

Bestuursleden krijgen geen bezoldiging, maar kunnen wel hun onkosten declareren.

Bestuurssamenstelling:

Herre Hof, voorzitter (en waarnemend penningmeester)

Simke Kloostermanstrjitte 15, 8802 ZT Franeker, 0517-394576

Herre.speelman68@gmail.com

Henk Dongstra, vicevoorzitter

Gijenham 77, 8431 SG Oosterwolde, 0516-515104,

h.dongstra@kpnmail.nl

Liesbeth Terpstra. Secretaris

Neptunusbaan 1, 8802 BG Franeker, 0517-397299

info@provinciaalbelangfriesland.nl of e.terpstra1@home.nl

Penningmeester: vacant

Algemeen lid: vacant

Contactinformatie

Adres secretaris: Neptunusbaan 1, 8802 BG Franeker

Telefoonnummer: 0517-397299

E-mailadres: info@provinciaalbelangfriesland.nl of e.terpstra1@home.nl

Website: www.provinciaalbelangfriesland.nl

Penningmeester: Herre Hof (waarnemer)

Bankrekeningnr. NL67RABO0146121104

Indicatie grootte organisatie/omzet: ca. € 4.000,00

De penningmeester van het bestuur heeft het beheer over de financiën van de vereniging. Hij/zij wordt bijgestaan door de voorzitter. Het financieel beleid wordt bepaald door het voltallige bestuur. Zaken waar de leden mee annex zijn worden tijdens de Algemene ledenbijeenkomsten aan de leden voorgelegd.

Het bestuur brengt op de algemene voorjaarsledenbijeenkomst aan de leden verslag uit van de gang van zaken binnen de vereniging en over het uitgevoerde beleid. Eveneens worden tijdens deze bijeenkomst het financiële beleid,  de exploitatierekening en balans toegelicht. De stukken worden door het bestuur ondertekend. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst benoemen de leden een kascommissie bestaande uit 2 leden en een reserve lid. Deze leden mogen niet deel uitmaken van het bestuur van Provinciaal Belang Fryslân of van één lokale partij (lid). De kascommissie bestudeert de financiën en de verantwoording van het bestuur en doet daarvan verslag aan de ledenbijeenkomst. Het bestuur is verplicht om alle informatie van de vereniging te verstrekken aan de kascommissie. Ieder jaar wordt één van de leden van de kascommissie vervangen.

Inkomsten van de vereniging

De inkomsten van de vereniging bestaan uit jaarlijkse contributie van de aangesloten leden en subsidieverstrekkers. De contributie is vastgesteld op de ledenbijeenkomst.

Provinciaal Belang Fryslân krijgt als lid van de Onafhankelijke Senaatsfractie een bijdrage voor vormings- en scholingsactiviteiten, voor informatievoorziening aan de leden en niet-leden, voor het werven van leden en voor activiteiten in het kader van de verkiezingscampagne. Provinciaal Belang Fryslân kan tevens een beroep doen op het Wetenschappelijk Bureau van de OSF voor een specifieke subsidie voor politiek wetenschappelijke activiteiten

Beleidsplan

De inhoudelijke verantwoording van hetgeen Provinciaal Belang Fryslân nastreeft wordt beschreven  in het verkiezingsprogramma. Dit programma staat op de website www.provinciaalbelangfriesland.nl

 

 

BALANS 2018

 

BATEN LASTEN
Saldo Rabobank 1-1-2017 € 1.303,18 Kosten Bank € 120,33
Contributies 2018 – 880,00 Kosten internet – 202,55
Bijdrage PS verkiez. ’19 – 250,00 Adm. kosten – 21,60
Bijdrage OSF 2 ledenverg .- 729,10 Bestuurskosten – 892,40
  Kosten ledenverg. – 919,84
  Kosten PS verkiez.’19 – 668,75
  Saldo per 31-12-2018 – 336,81
Totaal € 3.162,28 Totaal € 3.162,28